Fiscale schulden: principes, actoren en uitwegen bij betalingsmoeilijkheden

  • Welke algemene principes liggen aan de basis van een belastingaanslag?
  • Wat zijn de invorderingsmogelijkheden van de fiscus en de recente wijzigingen op dat vlak?
  • Wat kan je als hulpverlener doen wanneer je cliënt zijn/haar belastingschuld niet tijdig kan betalen? Bij wie kan je daarvoor terecht?
  • In welke gevallen kan je een beroep doen op de fiscale bemiddelingsdienst en wat kan die voor jou betekenen?

Deze tweedaagse opleiding is onontbeerlijk voor elke budget- en schuldhulpverlener, want in de meeste schuldendossiers komen belastingschulden voor. Maatschappelijk werkers merken in dit verband twee belangrijke tendensen op:

  • Enerzijds wil de fiscus zijn invorderingsratio’s opdrijven. Daardoor wordt het moeilijker onderhandelen. Een tijdje geleden werd bovendien een nieuwe invorderingsstrategie uitgevaardigd. Die houdt onder meer in dat (in principe) nog slechts afbetaalplannen van maximaal twaalf maanden toegestaan kunnen worden.
  • Anderzijds voerde de fiscale wetgever de laatste jaren verregaande maatregelen in om tegemoet te komen aan belastingschuldigen die kampen met een overmatige fiscale schuldenlast.

Een gedreven docent die beide tendensen 'van binnenuit' kent, vertelt jou alles wat je erover wilt weten.

Inhoud van deze opleiding

De algemene regels voor het vestigen van een aanslag komen aan bod, alsook wie wanneer belastingen verschuldigd is en op welke manieren de fiscus kan invorderen.

We schenken bijzondere aandacht aan de vraag “wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?” -  rekening houdend met de recente invorderingsstrategie van de fiscus die nog volop ontwikkelingen kent. Daarbij komen alle mogelijke remedies tegen een overmatige fiscale schuldenlast uitgebreid aan bod. Er wordt ingegaan op praktijktoepassingen. We bespreken ook de interferenties met insolventieprocedures (zoals de procedure collectieve schuldenregeling).

We nemen de rollen en bevoegdheden van alle betrokken actoren gedetailleerd onder de loep, zoals het team invordering, de directeurs van de regionale invorderingscentra, de beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering en de fiscale bemiddelingsdienst. Waar mogelijk leggen we ook de link naar de regionale belastingen.

De theoretische principes worden steeds geïllustreerd en aangevuld met praktijksituaties.

De cursisten krijgen ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties aan te brengen.

Voor wie? 

Deze opleiding is (in de eerste plaats) bedoeld voor:

  • alle geïnteresseerde hulpverleners 
  • de (budget- en schuld)hulpverleners actief binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden).
  • advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen die zich hierin verder willen bekwamen.

Begeleiding

Geert Callaert, Fiscaal Bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, is reeds tientallen jaren begaan met alle fiscale invorderingsaspecten. Hij is van bij de opstart van de Fiscale Bemiddelingsdienst verantwoordelijk voor de bemiddelingsdossiers inzake de invordering.

Eerder was hij ook onder meer secretaris van de beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering.

Hij implementeerde de nieuwe wetgeving op dit vlak en deelt zijn jarenlange ervaring graag opdat iedere hulpverlener perfect weet welke mogelijkheden er bestaan om burgers met een overmatige fiscale schuldenlast een nieuwe start in hun leven te garanderen.

Indrukken van cursisten die deze opleiding reeds eerdr volgden:

Geert Callaert is een héél goede lesgever! Hij heeft enorm veel ervaring met de materie en kan het op een heel duidelijke en toegankelijke manier brengen.”

Inzicht in fiscaliteit, procedures, afbetalingen. Het was vooral bruikbaar en onmiddellijk in de praktijk toepasbaar.”

Nuttige tips gekregen om in de dossiers budget- en schuldhulpverlening toe te passen.”

Ik voel me na deze opleiding veel beter ‘gewapend’ wat betreft moeilijke vragen van cliënten/hulpvragers, in mijn contacten met de ontvang- en inningkantoren, omdat ik inzicht heb gekregen in de werking van dit domein. Ik heb tools gekregen om als maatschappelijk werker-bemiddelaar te werk te gaan.”