Workshops

 • Geïntegreerd Breed Onthaal: van theorie naar praktijk

        Vanuit het kader van het decreet LSB gaan we ‘GBO’ verder verkennen en verduidelijken op basis
        van praktijkervaringen. We vertrekken hierbij vanuit de functies en werkingsprincipes die als geheel
        de basis vormen voor de realisatie van ‘GBO’.
        De inbreng van de deelnemers maakt dat deze workshop een inspirerend moment wordt.

        Sprekers:

        Inne Devos, beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij Departement Welzijn,
        Volksgezondheid en Gezin
        Dirk Van Noten, regionale beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding bij 
        Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 • Een positieve en participatieve basishouding

        In deze workshop gaan we aan de slag met een belangrijk instrument: onze houding.
        Wat is er belangrijk aan de houding van een sociaal werker?
        Hoe benaderen we mensen om verbinding te maken en participatief te werken?
        Wat zijn de uitdagingen daarbij in onze dagelijkse praktijk?

        Spreker:

        Marie Van der Cam, stafmedewerker Onlinehulp en Outreach bij SAM

 • Proactief handelen in de strijd tegen onderbescherming

        De aanpak van onderbescherming is een gedeelde verantwoordelijkheid. Diverse overheden en
        organisaties hebben lokaal en bovenlokaal een klus te klaren. Proactief handelen betekent dat
        overheden en hulp- en dienstverleningsorganisaties zelf het initiatief nemen om mensen te
        bereiken, te informeren of hulp te bieden. Dienst- en hulpverleners zetten de nodige stappen
        om ervoor te zorgen dat elke rechthebbende zijn rechten realiseert en de toegang tot zorg verkrijgt.

        In deze workshop maak je kennis met het kader dat Samenlevingsopbouw ontwikkelde voor
        proactief handelen. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen van hun kant
        schetsen hoe zij proactief handelen vormgeven.

        Beide praktijken kunnen inspiratie bieden voor een sterk Geïntegreerd Breed Onthaal.

        Sprekers:

        Steven Rommel, stafmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling bij SAM

        Samia Van Vooren, domeinverantwoordelijke maatschappelijk werk CM Midden-Vlaanderen en
        Waas en Dender

 • Krachtgericht onthaal

  In deze workshop staan we stil bij de valkuilen en uitdagingen van een krachtgericht onthaal.
  De meervoudige ongelijkheid tussen hulpvrager en hulpverlener maken van een onthaalmoment
  een uitdaging. Een aantal risico’s benoemen we samen aan de hand van een zoemsessie.
  Je maakt kennis met kaders die uitnodigen tot nadenken en tot gesprek over een
  krachtgericht onthaal. We vertrekken daarbij van de ethische driehoek van empowerment, en
  van  de 5 c’s van het verbindend en versterkend werken.

  Spreker:

  Koen Vansevenant, trainer en inhoudelijk coördinator vormingen bij Bindkracht

 • Gegevensdeling in een Geïntegreerd Breed Onthaal
  – een verkenning tussen de kernpartners

         Welke informatiestromen zijn mogelijk of wenselijk in een GBO-samenwerking tussen
         kernpartners?
         We bekijken kort de juridische kaders en het verschil met partners buiten het
         GBO-samenwerkingsverband.
         Wat is de opdracht en finaliteit van de betrokkenen? Welk doel dient de gegevensdeling?
         Hoe delen kernpartners proportioneel? Hoe afwegen wat het belang is van de cliënt?
         Hoe de cliënt maximaal centraal houden bij de infodeling?

          Sprekers:

          Kris Stas, stafmedewerker Beroepsethiek en Beroepsgeheim bij SAM

          Annemie Van Looveren, stafmedewerker Beroepsethiek en Beroepsgeheim bij SAM

 • De plaats van outreach in het GBO-verhaal

         Steden en gemeenten leggen geleidelijk de puzzelstukken van het GBO verhaal samen.
         Dat verhaal is niet alleen een organisatorisch maar ook een inhoudelijk vraagstuk.
         Centraal daarin staan de mensen in een kwetsbare positie. De vraag is hoe outreachend
         werken in dat verhaal past, en wat dat aan mogelijke consequenties inhoudt.
         Deze workshop wil de deelnemers inspireren om dan samen op verkenning te gaan.

         Spreker:

         Cis Dewaele, stafmedewerker Outreach en Straathoekwerk bij SAM

 • Regie, samenwerken en netwerken in het GBO

  Samenwerken staat centraal binnen het GBO. De lokale besturen nemen een regierol op om het
  samenwerkingsverband te laten draaien. Hoe kan je kijken naar je regierol als lokaal bestuur
  en naar samenwerken? In deze workshop wordt stilgestaan bij  de verschillende spelers die worden
  betrokken in een samenwerking. Door middel van de arena-analyse wordt niet enkel benoemd
  wie die spelers zijn, maar ook welke machts-en hulpbronnen zij bezitten en hoe zij kunnen worden
  betrokken. Hoe kan je bovendien het samenwerkingsverband in goede banen leiden.
  Over welke regie-instrumenten beschik je als lokaal bestuur?

         Sprekers:

         Lies Beunens, stafmedewerker Leren en Vorming bij SAM

         Peter Cousaert, stafmedewerker Activering en Lokaal Sociaal Beleid bij VVSG

 • Aan de slag met de lokale samenwerkingsovereenkomst

  De koepels van de kernpartners van het GBO maakten een ontwerp van een lokale
  samenwerkingsovereenkomst. Het invullen van die overeenkomst is een eindpunt in het
  onderhandelingsproces om het samenwerkingsverband GBO vorm te geven.

  Welke stappen kan je zetten om tot een gedragen overeenkomst te komen?
  We introduceren je in een werkwijze met bijhorende instrumenten.

  Sprekers:

  Griet Briels, stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij VVSG

  Anita Cautaers, directeur bij CAW Groep